رکوردداران سیمرغ بازیگری مرد جشنواره فیلم فجر

به گزارش بلاگ پو، روزنامه جام جم: سیمرغ‭ ‬بلورین،‭ ‬مهم ترین‭ ‬و‭ ‬مشهورترین‭ ‬جایزه‭ ‬سینمایی‭ ‬ایران‭ ‬است‭. ‬اگر‭ ‬آن‭ ‬رویای‭ ‬آغشته‭ ‬به‭ ‬تصور‭ ‬و‭ ‬خیالبافی‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬اسکار‭ ‬را‭ ‬کنار‭ ‬بگذاریم‭ ‬که‭ ‬برخی‭ ‬سینماگران‭ ‬ما‭ ‬چه‭ ‬شب ها‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬سر‭ ‬نمی نمایند،‭ ‬این‭ ‬مرغ‭ ‬شیشه ای‭ ‬کمی‭ ‬دست یافتنی تر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬سینماگران‭ ‬حرفه ای‭ ‬کمی‭ ‬خلاق‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬هدفمند‭ ‬پیش‭ ‬بروند،‭ ‬چه بسا‭ ‬بتوانند‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬رویای‭ ‬صادقه‭ ‬دست‭ ‬یابند‭. ‬سخنی‭ ‬گزاف‭ ‬نیست‭ ‬اگر‭ ‬بگوییم‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬بازیگران‭ ‬و‭ ‬کارگردانان‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬سینماگران‭ ‬کشور،‭ ‬سودای‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سر‭ ‬می پرورانند‭.‬

رکوردداران سیمرغ بازیگری مرد جشنواره فیلم فجر

با‭ ‬این که‭ ‬در‭ ‬سال های‭ ‬اخیر‭ ‬جشنواره‭ ‬فیلم‭ ‬فجر‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مهم ترین‭ ‬رویداد‭ ‬سینمای‭ ‬ایران‭ ‬کمی‭ ‬وارد‭ ‬حاشیه‭ ‬و‭ ‬برخی‭ ‬سیمرغ های‭ ‬آن‭ ‬حرف‭ ‬و‭ ‬حدیث دار‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬برخی‭ ‬سینماگران‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬انصراف های‭ ‬دقیقه‭ ‬آخری‭ ‬و‭ ‬اعتراضات‭ ‬گاه‭ ‬و‭ ‬بیگاه،‭ ‬تا‭ ‬حدی‭ ‬اهمیت‭ ‬و‭ ‬اعتبار‭ ‬این‭ ‬جشنواره‭ ‬و‭ ‬جایزه هایش‭ ‬را‭ ‬زیر‭ ‬سؤال‭ ‬بردند،‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬حال‭ ‬همچنان‭ ‬جایگاه‭ ‬این‭ ‬رویداد‭ ‬و‭ ‬سیمرغ های‭ ‬بلورینش‭ ‬به‭ ‬قوت‭ ‬خود‭ ‬باقی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬طرفداران‭ ‬پرشماری‭ ‬میان‭ ‬اهالی‭ ‬سینما‭ ‬دارد‭.‬

هرچند‭ ‬معتقدیم‭ ‬جوایز‭ ‬سینمایی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬سیمرغ‭ ‬بلورین،‭ ‬تضمین کننده‭ ‬بزرگی‭ ‬بازیگران،‭ ‬کارگردان ها‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬سینماگران‭ ‬نیست،‭ ‬اما‭ ‬می توان‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬اماره‭ ‬کوچک‭ ‬و‭ ‬نشانه‭ ‬اهمیت‭ ‬و‭ ‬شایستگی‭ ‬آنها‭ ‬درنظر‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬منکر‭ ‬هنر‭ ‬و‭ ‬توانایی های‭ ‬دیگرانی‭ ‬هم‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دلایل‭ ‬مختلف‭ ‬گاه‭ ‬سلیقه ای،‭ ‬نامزد‭ ‬و‭ ‬برنده‭ ‬جوایز‭ ‬رقابت های‭ ‬مختلف‭ ‬نمی شوند‭.‬

به‭ ‬هر‭ ‬روی‭ ‬ما‭ ‬اینجا‭ ‬عجالتا‭ ‬با‭ ‬مردان‭ ‬بازیگری‭ ‬کار‭ ‬داریم‭ ‬که‭ ‬جشنواره‭ ‬فیلم‭ ‬فجر‭ ‬روی‭ ‬خوش‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬نشان‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬بخت‭ ‬این‭ ‬را‭ ‬داشته اند‭ ‬که‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬همکارانشان‭ ‬سیمرغ‭ ‬بلورین‭ ‬در‭ ‬دست های‭ ‬ایشان‭ ‬قرار‭ ‬بگیرد‭. ‬این‭ ‬شما‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬هم‭ ‬رکوردداران‭ ‬سیمرغ‭ ‬بلورین‭ ‬بهترین‭ ‬بازیگران‭ ‬نقش‭ ‬اول‭ ‬و‭ ‬نقش‭ ‬مکمل‭ ‬مرد‭.‬

پیشتازی‭ ‬پرویز‭ ‬پرستویی‭ ‬

پرستویی‭ ‬با‭ ‬دریافت‭ ‬چهار‭ ‬سیمرغ‭ ‬بلورین‭ ‬بهترین‭ ‬بازیگر‭ ‬نقش‭ ‬اول‭ ‬مرد،‭ ‬میان‭ ‬مردان‭ ‬بازیگر‭ ‬سینمای‭ ‬ایران‭ ‬رکورددار‭ ‬است؛‭ ‬او‭ ‬همانقدر‭ ‬که‭ ‬محبوب‭ ‬مردم‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬همان‭ ‬میزان‭ ‬هم‭ ‬توسط‭ ‬جشنواره‭ ‬فیلم‭ ‬فجر‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬دوره های‭ ‬مختلف،‭ ‬قدر‭ ‬دیده‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬صدر‭ ‬نشسته‭ ‬است‭. ‬

این‭ ‬رویداد‭ ‬از‭ ‬همان‭ ‬فیلم‭ ‬اول،‭ ‬یعنی‭ ‬دیار‭ ‬عاشقان‭ ‬روی‭ ‬خوش‭ ‬به‭ ‬پرستویی‭ ‬نشان‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬سیمرغ‭ ‬بلورین‭ ‬بهترین‭ ‬بازیگر‭ ‬نقش‭ ‬مکمل‭ ‬جشنواره‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬اهدا‭ ‬کرد‭. ‬بازی‭ ‬خوب‭ ‬پرستویی‭ ‬به‭ ‬نقش‭ ‬صادق‭ ‬مشکینی،‭ ‬رزمنده ای‭ ‬ترسان‭ ‬از‭ ‬خط‭ ‬مقدم‭ ‬جنگ‭ ‬در‭ ‬لیلی‭ ‬با‭ ‬من‭ ‬است،‭ ‬این‭ ‬بازیگر‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دیپلم‭ ‬افتخار‭ ‬بازیگری‭ ‬رساند‭.‬

اما‭ ‬مهم ترین‭ ‬نقش آفرینی‭ ‬پرستویی‭ ‬یعنی‭ ‬حاج کاظم‭ ‬در‭ ‬آژانس‭ ‬شیشه ای،‭ ‬باعث‭ ‬شد‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬نخستین‭ ‬سیمرغ‭ ‬بلورین‭ ‬نقش‭ ‬اول‭ ‬کارنامه اش‭ ‬دست‭ ‬یابد؛‭ ‬سیمرغی‭ ‬بدون‭ ‬حرف‭ ‬و‭ ‬حدیث‭ ‬اما‭ ‬سیمرغ های‭ ‬بعدی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬پرستویی‭ ‬رسید،‭ ‬شاید‭ ‬چندان‭ ‬موافقت‭ ‬جمعی‭ ‬مخاطبان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬نداشت‭. ‬

پرستویی‭ ‬تقریبا‭ ‬در‭ ‬نقش های‭ ‬جدی‭ ‬دیگرش‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬پرسونای‭ ‬حاج کاظم‭ ‬را‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬قدر‭ ‬و‭ ‬قیمتی‭ ‬که‭ ‬دید،‭ ‬وامدار‭ ‬آن‭ ‬خاطره‭ ‬اولین‭ ‬و‭ ‬مهم ترین‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬ابراهیم‭ ‬حاتمی کیا‭ ‬بود؛‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬پدر‭ ‬و‭ ‬بادیگارد‭ ‬که‭ ‬پرستویی‭ ‬را‭ ‬برنده‭ ‬سیمرغ‭ ‬بلورین‭ ‬بهترین‭ ‬بازیگر‭ ‬نقش‭ ‬اول‭ ‬مرد‭ ‬در‭ ‬دوره های‭ ‬بیست‭ ‬و‭ ‬چهارم‭ ‬ و ‬سی‭ ‬و‭ ‬چهارم‭ ‬کرد،‭ ‬شباهت های‭ ‬آشکاری‭ ‬با‭ ‬شمایل‭ ‬حاج کاظم‭ ‬داشت‭. ‬

سیمرغ‭ ‬بلورین‭ ‬پرستویی‭ ‬برای‭ ‬بید‭ ‬مجنون‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬بیست‭ ‬و‭ ‬سوم‭ ‬هم‭ ‬بیشتر‭ ‬مدیون‭ ‬خاص‭ ‬بودن‭ ‬نقش‭ ‬مرد‭ ‬نابینایی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬سال ها‭ ‬بینایی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بازمی یابد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می رسید‭ ‬اعطای‭ ‬سیمرغ‭ ‬کمی‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬تلاش‭ ‬پرستویی‭ ‬بود‭.‬

با‭ ‬این‭ ‬همه‭ ‬این‭ ‬بازیگر‭ ‬خوب‭ ‬که‭ ‬همچنان‭ ‬قابلیت‭ ‬ایفای‭ ‬نقش های‭ ‬مختلف‭ ‬و‭ ‬متنوع‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بالاترین‭ ‬سطح‭ ‬دارد،‭ ‬با‭ ‬چهار‭ ‬سیمرغ‭ ‬بلورین‭ ‬نقش‭ ‬اول‭ ‬مرد،‭ ‬یک‭ ‬سیمرغ‭ ‬بلورین‭ ‬نقش‭ ‬مکمل،‭ ‬یک‭ ‬سیمرغ‭ ‬ویژه‭ ‬هیات‭ ‬داوران‭ ‬برای‭ ‬بازی‭ ‬در‭ ‬مارمولک،‭ ‬یک‭ ‬دیپلم‭ ‬افتخار‭ ‬و‭ ‬11‭ ‬نامزدی‭ ‬تا‭ ‬اندازه ای‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬دست‭ ‬نیافتنی‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می رسد‭. ‬

نایب قهرمانی‭ ‬فرامرز‭ ‬قریبیان‭ ‬

قریبیان‭ ‬چند‭ ‬سالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬بازیگری‭ ‬فاصله‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬فیلم ها‭ ‬نمی بینیم،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬سال های‭ ‬دور‭ ‬فرامرز‭ ‬قریبیان‭ ‬برای‭ ‬خودش‭ ‬بروبیایی‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬موردتایید‭ ‬و‭ ‬محبوب‭ ‬مردم،‭ ‬منتقدان‭ ‬و‭ ‬داوران‭ ‬دوره های‭ ‬مختلف‭ ‬جشنواره‭ ‬فیلم‭ ‬فجر‭ ‬بود‭. ‬عقبه‭ ‬سینمایی‭ ‬قریبیان‭ ‬ریشه‭ ‬در‭ ‬سینمای‭ ‬متفاوت‭ ‬و‭ ‬هنری‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬اهل‭ ‬سینما‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬بازی هایی‭ ‬خاص‭ ‬و‭ ‬نقش هایی‭ ‬درونگرا‭ ‬در‭ ‬آثاری‭ ‬چون‭ ‬خاک،‭ ‬گوزن ها‭ ‬و‭ ‬سایه های‭ ‬بلند‭ ‬باد‭ ‬به‭ ‬یاد‭ ‬می آورند‭. ‬

پس‭ ‬از‭ ‬انقلاب،‭ ‬اما‭ ‬قریبیان‭ ‬بیشتر‭ ‬قهرمان‭ ‬فیلم های‭ ‬بدنه‭ ‬و‭ ‬تجاری‭ ‬و‭ ‬اکشن‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬حضورش‭ ‬در‭ ‬فیلم ها‭ ‬تماشاگران‭ ‬زیادی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سالن های‭ ‬سینما‭ ‬می کشاند‭ ‬و‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬بازیگران‭ ‬تضمین کننده‭ ‬فروش‭ ‬آثار‭ ‬سینمایی‭ ‬بود‭. ‬نکته‭ ‬مهم‭ ‬درباره‭ ‬این‭ ‬دسته‭ ‬فیلم های‭ ‬قریبیان‭ ‬این‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬آثار‭ ‬تجاری‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬بازیگر‭ ‬در‭ ‬آنها‭ ‬ایفای‭ ‬نقش‭ ‬می کرد،‭ ‬از‭ ‬جنبه ها‭ ‬و‭ ‬جلوه های‭ ‬هنری‭ ‬و‭ ‬نگاه‭ ‬متفاوت،‭ ‬تهی‭ ‬نبودند‭ ‬و‭ ‬استانداردها‭ ‬و‭ ‬دستاوردهایی‭ ‬هم‭ ‬داشتند‭. ‬حتی‭ ‬می توان‭ ‬گفت‭ ‬قریبیان‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬باوقارش،‭ ‬سطح‭ ‬این‭ ‬آثار‭ ‬را‭ ‬بالا‭ ‬می برد‭. ‬همین‭ ‬عامل‭ ‬هم‭ ‬باعث‭ ‬دیده‭ ‬شدن‭ ‬این‭ ‬فیلم ها‭ ‬و‭ ‬به ویژه‭ ‬بازی های‭ ‬قریبیان‭ ‬در‭ ‬جشنواره‭ ‬فیلم‭ ‬فجر‭ ‬می شد؛‭ ‬قریبیان‭ ‬با‭ ‬دریافت‭ ‬سه‭ ‬سیمرغ‭ ‬بلورین‭ ‬نقش‭ ‬اول‭ ‬مرد‭ ‬در‭ ‬سال های‭ ‬66،‭ ‬71‭ ‬و‭ ‬78‭ ‬دومین‭ ‬بازیگر‭ ‬مردی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬جایزه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬برده؛‭ ‬او‭ ‬همچنین‭ ‬سه‭ ‬بار‭ ‬هم‭ ‬نامزد‭ ‬دریافت‭ ‬این‭ ‬جایزه‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

بازی‭ ‬قریبیان‭ ‬در‭ ‬نقش‭ ‬لکوموتیوران‭ ‬فیلم‭ ‬ترن‭ ‬امیر‭ ‬قویدل‭ ‬که‭ ‬تصمیمی‭ ‬تعیین کننده‭ ‬و‭ ‬شجاعانه‭ ‬می گیرد،‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نخستین‭ ‬سیمرغ‭ ‬رساند‭. ‬مکمل‭ ‬بازی‭ ‬خوب‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬نقش‭ ‬حتما‭ ‬صدای‭ ‬منوچهر‭ ‬اسماعیلی‭ ‬بود‭. ‬قریبیان‭ ‬درحالی‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬یازدهم‭ ‬دومین‭ ‬سیمرغ‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬بازی‭ ‬در‭ ‬بندر‭ ‬مه آلود‭ (‬جالب‭ ‬است‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬کارگردانی‭ ‬امیر‭ ‬قویدل‭) ‬به‭ ‬خانه‭ ‬برد‭ ‬که‭ ‬رقبای‭ ‬پرقدرت‭ ‬و‭ ‬شایسته ای‭ ‬چون‭ ‬خسرو‭ ‬شکیبایی‭ ‬یک‭ ‬بار‭ ‬برای‭ ‬همیشه‭)‬،‭ ‬اکبر‭ ‬عبدی‭ (‬هنرپیشه‭) ‬و‭ ‬مجید‭ ‬مظفری‭ (‬سایه های‭ ‬هجوم‭ ‬را‭ ‬داشت‭. ‬نکته‭ ‬جالب تر‭ ‬این که‭ ‬قریبیان‭ ‬آن‭ ‬سال‭ ‬برای‭ ‬بازی‭ ‬در‭ ‬ردپای‭ ‬گرگ‭ ‬هم‭ ‬نامزد‭ ‬دریافت‭ ‬این‭ ‬جایزه‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬خودش‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬خودش‭ ‬رقابت‭ ‬می کرد‭!‬

بازی‭ ‬قریبیان‭ ‬در‭ ‬نقش‭ ‬یک‭ ‬دکتر‭ ‬درگیر‭ ‬مشکلات‭ ‬خانوادگی‭ ‬در‭ ‬مرد‭ ‬بارانی‭ (‬ابوالحسن‭ ‬داوودی‭ ‬هم‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سومین‭ ‬سیمرغ‭ ‬بلورینش‭ ‬رساند‭.‬

عزت ا‭... ‬انتظامی‭ ‬

زنده یاد‭ ‬عزت ا‭... ‬انتظامی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬بازیگرانی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تقریبا‭ ‬نقش‭ ‬بد‭ ‬و‭ ‬خنثی‭ ‬در‭ ‬کارنامه اش‭ ‬نداشت‭ ‬و‭ ‬بیشتر‭ ‬نقش آفرینی هایش‭ ‬دیده‭ ‬و‭ ‬توسط‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬منتقدان‭ ‬پذیرفته‭ ‬شد‭. ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬مهم ترین‭ ‬بازی های‭ ‬انتظامی‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬زمانی‭ ‬می شود‭ ‬که‭ ‬هنوز‭ ‬جشنواره‭ ‬فیلم‭ ‬فجری‭ ‬وجود‭ ‬نداشت؛‭ ‬بازی های‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬گاو،‭ ‬آقای‭ ‬هالو،‭ ‬پستچی،‭ ‬بی‭ ‬تا،‭ ‬صادق‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬دایره‭ ‬مینا‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬جمله اند‭. ‬البته‭ ‬انتظامی‭ ‬برای‭ ‬بازی‭ ‬خوبش‭ ‬در‭ ‬گاو،‭ ‬جوایز‭ ‬مهمی‭ ‬از‭ ‬جشنواره‭ ‬داخلی‭ ‬سپاس‭ ‬و‭ ‬جشنواره‭ ‬خارجی‭ ‬شیکاگو‭ ‬دریافت‭ ‬کرد‭. ‬

بازی های‭ ‬خوب‭ ‬انتظامی‭ ‬در‭ ‬سینمای‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬هم‭ ‬ادامه‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬باعث‭ ‬شد‭ ‬او‭ ‬دو‭ ‬بار‭ ‬برنده‭ ‬سیمرغ‭ ‬بلورین‭ ‬بهترین‭ ‬بازیگر‭ ‬نقش‭ ‬اول‭ ‬مرد‭ ‬در‭ ‬دوره های‭ ‬هفتم‭ ‬و‭ ‬دوازدهم‭ ‬شود‭. ‬آقای‭ ‬بازیگر،‭ ‬شش‭ ‬بار‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬دوره های‭ ‬مختلف‭ ‬نامزد‭ ‬دریافت‭ ‬سیمرغ‭ ‬بود‭. ‬بازی‭ ‬خوب‭ ‬و‭ ‬طنازانه‭ ‬انتظامی‭ ‬به‭ ‬نقش‭ ‬آقایوف‭ ‬در‭ ‬گراند‭ ‬سینما،‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اولین‭ ‬سیمرغ‭ ‬بلورینش‭ ‬می رساند‭. ‬البته‭ ‬اینجا‭ ‬هم‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬تاثیرگذاری‭ ‬صدای‭ ‬منوچهر‭ ‬اسماعیلی‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬دوبلور‭ ‬این‭ ‬نقش‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭. ‬

دومین‭ ‬سیمرغ‭ ‬بلورین‭ ‬انتظامی‭ ‬هم‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬فیلم‭ ‬روز‭ ‬فرشته‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬شاهد‭ ‬بازی‭ ‬شوخ‭ ‬و‭ ‬شنگ‭ ‬و‭ ‬رندانه‭ ‬او‭ ‬هستیم؛‭ ‬فردی‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬نیت ا‭... ‬که‭ ‬برای‭ ‬مدتی‭ ‬روح‭ ‬از‭ ‬بدنش‭ ‬جدا‭ ‬می شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬عالم‭ ‬دیگری‭ ‬سیر‭ ‬می کند‭. ‬هرچند‭ ‬انتظامی‭ ‬بازی‭ ‬بانمک‭ ‬و‭ ‬متناسب‭ ‬نقش‭ ‬ارائه‭ ‬می دهد،‭ ‬اما‭ ‬خیلی ها‭ ‬معتقدند‭ ‬آن‭ ‬سال‭ ‬سیمرغ‭ ‬بلورین‭ ‬بهترین‭ ‬بازیگر‭ ‬نقش‭ ‬اول‭ ‬مرد‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬مهدی‭ ‬هاشمی‭ ‬می رسید‭ ‬که‭ ‬بازی‭ ‬تماشایی‭ ‬و‭ ‬جذابی‭ ‬در‭ ‬نقش‭ ‬همسر‭ ‬داشت‭.‬

مهدی‭ ‬هاشمی

هاشمی‭ ‬از‭ ‬بازیگرانی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬استادی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ایفای‭ ‬نقش های‭ ‬کمدی‭ ‬و‭ ‬جدی‭ ‬نشان‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬گاهی‭ ‬همچون‭ ‬بندبازی‭ ‬کاربلد‭ ‬روی‭ ‬بندِ‭ ‬توامان‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬طیف‭ ‬نقش‭ ‬آفرینی‭ ‬راه‭ ‬رفته‭ ‬و‭ ‬خودش‭ ‬و‭ ‬تماشاگر‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سلامت‭ ‬به‭ ‬پایان‭ ‬بند‭ ‬رسانده‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬با‭ ‬دریافت‭ ‬دو‭ ‬سیمرغ‭ ‬بلورین‭ ‬در‭ ‬دوره های‭ ‬نهم‭ ‬و‭ ‬بیست‭ ‬و‭ ‬نهم‭ ‬از‭ ‬رکوردداران‭ ‬و‭ ‬بازیگران‭ ‬موفق‭ ‬در‭ ‬جشنواره‭ ‬فیلم‭ ‬فجر‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬همچنین‭ ‬چهار‭ ‬نامزدی‭ ‬سیمرغ‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬رویداد‭ ‬یدک‭ ‬می کشد‭. ‬هاشمی‭ ‬نخستین‭ ‬بار‭ ‬برای‭ ‬بازی‭ ‬خوب‭ ‬و‭ ‬تماشایی اش‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬فیلم‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬بلیت،‭ ‬برنده‭ ‬سیمرغ‭ ‬بلورین‭ ‬بهترین‭ ‬بازیگر‭ ‬نقش‭ ‬اول‭ ‬مرد‭ ‬شد‭. ‬

تجربه‭ ‬درخشان‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬افسانه‭ ‬سلطان‭ ‬و‭ ‬شبان‭ ‬باعث‭ ‬شد‭ ‬او‭ ‬اینجا‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬بازی‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬نقش‭ ‬یک‭ ‬ستاره‭ ‬سینما‭ ‬و‭ ‬بازیگر‭ ‬جایگزینش‭ ‬سربلند‭ ‬بیرون‭ ‬بیاید‭ ‬و‭ ‬زوایای‭ ‬مختلف‭ ‬کمدی‭ ‬و‭ ‬تراژدی‭ ‬وضع‭ ‬پیش‭ ‬آمده‭ ‬در‭ ‬قصه‭ ‬فیلم‭ ‬را‭ ‬نمایان‭ ‬کند‭. ‬در‭ ‬ضمن‭ ‬این‭ ‬سیمرغ‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬معدود‭ ‬اعتناهای‭ ‬جشنواره‭ ‬فیلم‭ ‬فجر‭ ‬به‭ ‬بازی‭ ‬و‭ ‬فیلم‭ ‬کمدی‭ ‬است‭. ‬هاشمی‭ ‬برای‭ ‬سیمرغ‭ ‬دومش،‭ ‬20‭ ‬سال‭ ‬منتظر‭ ‬ماند‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬بازی هایش‭ ‬در‭ ‬آقایوسف‭ ‬و‭ ‬آلزایمر‭ ‬بار‭ ‬دیگر‭ ‬برنده‭ ‬این‭ ‬جایزه‭ ‬شد‭. ‬

این‭ ‬بازیگر‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬دو‭ ‬سیمرغ‭ ‬بلورین‭ ‬از‭ ‬جشنواره‭ ‬فیلم‭ ‬فجر‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آورده‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬تعداد‭ ‬می توانست‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬باشد‭. ‬بازی‭ ‬درخشان‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬مرگ‭ ‬یزدگرد‭ ‬به‭ ‬نقش‭ ‬آسیابان‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬رقابتی‭ ‬نبودن‭ ‬جشنواره،‭ ‬داوری‭ ‬نشد،‭ ‬به‭ ‬بازی‭ ‬مهمش‭ ‬در‭ ‬همسر‭ ‬سیمرغ‭ ‬ندادند‭ ‬و‭ ‬بازی‭ ‬پیچیده‭ ‬و‭ ‬جذابش‭ ‬در‭ ‬هیچ‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬حضور‭ ‬نداشتن‭ ‬فیلم‭ ‬در‭ ‬جشنواره‭ ‬فیلم‭ ‬فجر،‭ ‬مورد‭ ‬داوری‭ ‬قرار‭ ‬نگرفت‭.‬

خسرو‭ ‬شکیبایی

زنده یاد‭ ‬خسرو‭ ‬شکیبایی‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬محبوب ترین‭ ‬بازیگران‭ ‬ایران‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬هنوز‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬محافل‭ ‬سینمایی‭ ‬ذکر‭ ‬خیر‭ ‬او‭ ‬هست‭. ‬پرسونای‭ ‬عاشقانه‭ ‬و‭ ‬شاعرانه‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬صدای‭ ‬گرم‭ ‬و‭ ‬آرامش بخش‭ ‬او‭ ‬خیلی ها‭ ‬را‭ ‬شیفته وار‭ ‬به‭ ‬تماشای‭ ‬آثارش‭ ‬می کشاند‭ ‬و‭ ‬می نشاند‭. ‬

شکیبایی‭ ‬با‭ ‬این که‭ ‬با‭ ‬درخشش‭ ‬در‭ ‬هامون،‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬پایان‭ ‬کارنامه اش،‭ ‬این‭ ‬نقش‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬طیف های‭ ‬مختلف‭ ‬تکرار‭ ‬کرد،‭ ‬اما‭ ‬چه‭ ‬کسی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬درجا‭ ‬قدم‭ ‬روی‭ ‬دوست داشتنی‭ ‬بدش‭ ‬بیاید؟‭ ‬

شکیبایی‭ ‬با‭ ‬دریافت‭ ‬دو‭ ‬سیمرغ‭ ‬بلورین‭ ‬بهترین‭ ‬بازیگر‭ ‬نقش‭ ‬اول‭ ‬مرد،‭ ‬

یک‭ ‬سیمرغ‭ ‬بلورین‭ ‬بهترین‭ ‬بازیگر‭ ‬نقش‭ ‬مکمل‭ ‬مرد‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬دیپلم‭ ‬افتخار،‭ ‬یکی از‭ ‬موفق ترین‭ ‬بازیگران‭ ‬سینما‭ ‬در‭ ‬جشنواره‭ ‬فیلم‭ ‬فجر‭ ‬است‭. ‬سیمرغی‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬برای‭ ‬هامون‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬هشتم‭ ‬دریافت‭ ‬کرد،‭ ‬احتمالا‭ ‬بی‭ ‬بروبرگردترین‭ ‬سیمرغ‭ ‬بازیگری‭ ‬مرد‭ ‬تاریخ‭ ‬جشنواره‭ ‬باشد،‭ ‬حتی‭ ‬اگر‭ ‬رقبای‭ ‬پرقدرتی‭ ‬چون‭ ‬محمدعلی‭ ‬کشاورز‭ (‬مادر‭) ‬و‭ ‬فرامرز‭ ‬صدیقی‭ (‬دندان‭ ‬مار‭) ‬را‭ ‬درنظر‭ ‬بگیریم‭.‬

شکیبایی‭ ‬باوجود‭ ‬این که‭ ‬اغلب‭ ‬در‭ ‬نقش هایی‭ ‬شبیه‭ ‬هامون‭ ‬رویت‭ ‬می شد،‭ ‬اما‭ ‬هر‭ ‬وقت‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬شمایل‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬درستی‭ ‬خارج‭ ‬می شد،‭ ‬بخش‭ ‬دیگری‭ ‬از‭ ‬هنرش‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬می داد‭. ‬

یکی‭ ‬از‭ ‬بهترین‭ ‬نمونه های‭ ‬این‭ ‬بازی‭ ‬متفاوت،‭ ‬حضورش‭ ‬در‭ ‬کیمیا‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬نقش‭ ‬آزاده ای‭ ‬که‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬رهایی‭ ‬از‭ ‬اسارت‭ ‬و‭ ‬بازگشت‭ ‬به‭ ‬وطن،‭ ‬سراغ‭ ‬دخترش‭ ‬را‭ ‬می گیرد‭. ‬این‭ ‬نقش آفرینی‭ ‬همدلی برانگیز،‭ ‬شکیبایی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دومین‭ ‬سیمرغ‭ ‬بلورینش‭ ‬رساند‭.‬

یکی‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬نقش های‭ ‬متفاوت‭ ‬شکیبایی،‭ ‬بازی اش‭ ‬در‭ ‬سالاد‭ ‬فصل‭ ‬به‭ ‬نقش‭ ‬عادل‭ ‬مشرقی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬برنده‭ ‬سیمرغ‭ ‬بلورین‭ ‬بهترین‭ ‬بازیگر‭ ‬نقش‭ ‬مکمل‭ ‬مرد‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬بیست‭ ‬و‭ ‬سوم‭ ‬جشنواره‭ ‬فیلم‭ ‬فجر‭ ‬کرد‭. ‬نقش‭ ‬راننده‭ ‬در‭ ‬اتوبوس‭ ‬شب‭ ‬هم‭ ‬یک‭ ‬دپیلم‭ ‬افتخار‭ ‬برای‭ ‬شکیبایی‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬داشت‭.‬

محسن‭ ‬تنابنده

‭ ‬بازی‭ ‬تنابنده‭ ‬در‭ ‬نقش هایی‭ ‬سخت‭ ‬در‭ ‬فیلم های‭ ‬سنگ‭ ‬اول‭ ‬و‭ ‬هفت‭ ‬دقیقه‭ ‬تا‭ ‬پاییز،‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬برنده‭ ‬سیمرغ‭ ‬بلورین‭ ‬در‭ ‬بیست‭ ‬و‭ ‬هشتمین‭ ‬دوره‭ ‬جشنواره‭ ‬کرد‭. ‬دومین‭ ‬سیمرغ‭ ‬تنابنده‭ ‬هم‭ ‬برای‭ ‬بازی‭ ‬خوب‭ ‬و‭ ‬تاثیرگذارش‭ ‬به‭ ‬نقش‭ ‬راننده ای‭ ‬دلسوز‭ ‬و‭ ‬متعهد‭ ‬در‭ ‬فراری‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬رسید‭. ‬تنابنده‭ ‬همچنین‭ ‬برای‭ ‬بازی‭ ‬متفاوتش‭ ‬در‭ ‬استشهادی‭ ‬برای‭ ‬خدا‭ ‬برنده‭ ‬سیمرغ‭ ‬بلورین‭ ‬بهترین‭ ‬بازیگر‭ ‬نقش‭ ‬مکمل‭ ‬مرد‭ ‬شد‭. ‬او‭ ‬همین طور‭ ‬برای‭ ‬بازی‭ ‬در‭ ‬ندارها،‭ ‬دیپلم‭ ‬افتخار‭ ‬بهترین‭ ‬بازیگر‭ ‬نقش‭ ‬مکمل‭ ‬مرد‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آورد‭.‬

بهرام‭ ‬رادان

شاید‭ ‬کمتر‭ ‬کسی‭ ‬فکر‭ ‬می کرد‭ ‬بازیگر‭ ‬شور‭ ‬عشق،‭ ‬بتواند‭ ‬در‭ ‬ادامه،‭ ‬بازی های‭ ‬جدی‭ ‬و‭ ‬متفاوتی‭ ‬داشته‭ ‬باشد،‭ ‬اما‭ ‬رادان‭ ‬نشان‭ ‬داد‭ ‬می توان‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬بازیگر‭ ‬خوب‭ ‬هم‭ ‬روی‭ ‬او‭ ‬حساب‭ ‬باز‭ ‬کرد‭. ‬بازی‭ ‬رادان‭ ‬در‭ ‬نقش‭ ‬جوانی‭ ‬از‭ ‬هم‭ ‬گسیخته‭ ‬و‭ ‬درگیر‭ ‬اعتیاد‭ ‬در‭ ‬شمعی‭ ‬در‭ ‬باد،‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬برنده‭ ‬سیمرغ‭ ‬بلورین‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬بیست‭ ‬و‭ ‬دوم‭ ‬جشنواره‭ ‬فجر‭ ‬کرد‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬بازی‭ ‬خوب‭ ‬پرستویی‭ ‬فقط‭ ‬شایسته‭ ‬سیمرغ‭ ‬ویژه‭ ‬داوران‭ ‬شناخته‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬بعد‭ ‬هم‭ ‬برای‭ ‬بازی‭ ‬سختش‭ ‬در‭ ‬سنتوری،‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬بیست‭ ‬و‭ ‬پنجم‭ ‬به‭ ‬سیمرغ‭ ‬دومش‭ ‬رساند‭.‬

bestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا

malayro.ir: مالزی: سفر به کشور زیبای مالزی و دیدار از شهرهای توسعه یافته کوالالامپور، پنانگ و لنکاوی

asiaro.ir: آسیا رو: سفر به آسیا، جنوب شرقی آسیا، آسای مرکزی و خاورمیانه

منبع: برترین ها
انتشار: 25 دی 1400 بروزرسانی: 25 دی 1400 گردآورنده: blogpo.ir شناسه مطلب: 8045

به "رکوردداران سیمرغ بازیگری مرد جشنواره فیلم فجر" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "رکوردداران سیمرغ بازیگری مرد جشنواره فیلم فجر"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید