مهارت لازم برای پزشک شدن که در کتاب های درسی نیست

به گزارش بلاگ پو، شـما حتی اگر برای پذیرش در دانشکده های دکتری هم همت و آمادگی لازم را داشته باشید و چند سال از عمرتان را صرف درس خواندن کنید، بازهم مهارت هایی هست کـه باید در آن ها تسلط داشته باشید.

مهارت لازم برای پزشک شدن که در کتاب های درسی نیست

به گزارش گروه وبگردی خبرنگاران، علم دکتری، حرفه ای نیست کـه هر شخصی بتواند از پس آن بر بیاید. شـما حتی اگر برای پذیرش در دانشکده های دکتری هم همت و آمادگی لازم را داشته باشید و چند سال از عمرتان را صرف درس خواندن کنید، بازهم مهارت هایی هست کـه باید در آن ها تسلط داشته باشید.

1-مهارت های ارتباطی

ارتباطات در هر شغلی مهم اسـت، اما نه بیشتر از دکتری! تعامل با بیماران و همکاران بخش مهمی از برنامه روزانه شـما را تشکیل می دهد و اگر مهارت های ارتباطی ضعیفی داشته باشید، نه تنها کارتان سخت تر می گردد، بلکه ممکن اسـت زندگی افراد دیگر هم بـه خطر بیفتد.

ارتباط بخش مهمی از مراحل تشخیص اولیه اسـت. آزمایش ها و اسکن ها بـه مقدار کافی در تشخیص اهمیت دارند، اما برای درک حال بیمار و شرایط بیماری اش باید بتوانید سوالات مناسب را بپرسید، آزمایش ها رابا پاسخ هایشان تطبیق بدهید و نتیجه را بـه زبان ساده بـه آن ها منتقل کنید.

بـه همین ترتیب، شـما باید بتوانید انچه متخصصان دیگر مثل پرستاران، امدادگران یا داروسازان بـه شـما میگویند را درک کنید ودر مقابل دستورالعمل روشنی بـه آن ها ارائه بدهید.

یادتان باشد شـما میتوانید باهوش ترین فرد دانشگاه یا ماهرترین دکتر دراین حرفه باشید، اما اگر نتوانید بـه طور موثر با دیگران صحبت کنید و بـه حرفهایشان گوش دهید، شـما و بیمارانتان با مشکل روبه رو خواهید شد.

2-هوش هیجانی

بـه همین ترتیب، داشتن درایت و توانایی درک دیگران، مخصوصا در خصوص بیماران، یکیدیگر از این مهارت های کلیدی اسـت.

متأسفانه گاهی اوقات وادار میشوید اخبار بد را مستقیما بـه بیماران یا بستگان نزدیک آن ها منتقل کنید.

اغلب، این اخباری چیزی اسـت کـه گیرنده نمیخواهد بشنود و شـما باید از هوش هیجانی یا عاطفی خوبی برخوردار باشید تا بتوانید بـه صورت حرفه ای برایشان شرح بدهید کـه برترین کاری کـه می توانستید بکنید چه بوده و شـما کوتاهی ننموده اید.

مثلاً ممکن اسـت لازم گردد بـه همراه بیمار اطلاع بدهید کـه همسر یا شوهرش تا چند ماه دیگر زنده نیست یا بر اثر تصادف دچار مرگ مغزی شده اسـت. این ها مکالمات بسیار دشواری هستند کـه احتیاج بـه همدلی، اخلاق حرفه ای و درک بالا دارند.

3-مهارت حل مسئله

گفته می گردد کـه بیشتر تشخیص های دکتری اساسا مثل کار پلیسی هستند یعنی باید با گرد آوری سرنخ ها و شواهد در راستا رسیدن بـه راهکار قدم بردارید. بنابر این، اگر شـما ذاتا توانایی حل مسائل مختلف را دارید، دراین جنبه از دکتری هم پیروز خواهید بود.

البته آموزش شـما در دانشگاه دانش فنی لازم برای درک چنین مواردی را در اختیار شـما قرار می دهد، اما توانایی تجزیه مسائل و ساخت الگوریتم داخلی کـه این دانش را پیاده سازی می نماید، مهارتی اسـت کـه باید خودتان پرورش بدهید.

شـما بعلاوه باید بتوانید خارج از چارچوب فکر کنید.

هر بیماری یک مورد متفاوت اسـت و ممکن اسـت نتایج آزمایش با مفروضات شـما مطابقت نداشته باشد.

در چنین مواردی از مراجعه بـه بخش بدبین مغز تان نترسید و از منظر دیگری بـه مسئله نزدیک شوید.

4-توجه به جزئیات

هنگام مواجهه با دوز دارو ها، سابقه بیماران، آلرژی ها، تفاوت های فیزیولوژیکی، آداب و رسوم فرهنگی و سایر جنبه های یک بخش شلوغ بیمارستان طبیعتا نباید از چیز های جزئی غافل شوید.

بـه عبارت دیگر، توجه بـه جزئیات یک مهارت اساسی برای هر متخصص دکتری اسـت.

این توجه صرفا مربوط بـه دوز های مناسب یا آگاهی از موارد منع مصرف دارو نیست، بلکه در خصوص توجه بـه علائم هشداردهنده هم هست.

مثلاً اگر یک بیمار خاص هر چند ماه یک بار با آسیب های تازه روبه رو گردد، حتماً یکجای کار ایراد دارد و یا ممکن اسـت دلیل چیز بدتری باشد.

نکته این اسـت کـه پزشکان خوب حتی در انتها یک روز طولانی و شلوغ هم متوجه همه چیز میشوند و اجازه نمی دهند هیچ چیزی از زیر نظرشان پنهان بماند.

5-مهارت های تصمیم گیری

وقتی صحبت از مراقبت از بیمار می گردد، تمام تصمیمات بالینی نهایی بـه عهده پزشکان اسـت.

بنابر این شـما باید خودتان مسئولیت بیمارتان را بر عهده بگیرید ودر شرایط سخت تصمیم بگیرید.

بـه عبارت بهتر یعنی شـما باید بر برنامه های درمانی بیمارانتان مدیریت و بازرسی داشته باشید و بتوانید شرایط ان ها را برای بستگانشان شرح بدهید.

سرعت دراین مهارت هم بسیار حائز اهمیت اسـت.

مثلاً اگر دربخش اورژانس کار میکنید، ممکن اسـت یک بیمار داشته باشید کـه یک لحظه خوب اسـت و لحظه بعد حالش ناگوار میگردد.

این که بتوانید تحت فشار هم خونسرد، آرام و حرفه ای و سریعا در خصوص او تصمیم بگیرید از ویژگی شاخص شـما بـه اسم یک دکتر خوب بـه حساب می آید.

6-حرفه ای بودن

ارتباط با مردم همواره هم آرام و بدون مشکل پیش نخواهد رفت.

اگر ان ها در شرایط بیماری و تحت فشار باشند و یا از نظر احساسی دچار مشکل باشند، خیلی آسان آشفتگی بـه وجود می آید.

پس این که بتوانید همواره حرفه ای باشید و خودتان را در موقعیتی قرار ندهید کـه تواناییهایتان زیر سوال برود، بسیار حیاتی اسـت.

برای این که رفتارتان حرفه ای تر بـه نظر برسد، چند نکته هست کـه بهتر اسـت رعایت کنید:

سوء استفاده نکردن از موقعیت و نشان دادن مهارت های قوی برای حل اختلاف با بیمار

رفتار مودبانه و محترمانه با همه بیماران، صرف نظر از سابقه ان ها

اگر بیمار علائم بیماری داشت کـه بـه خاطرش خجالت میکشید با او طوری آسان رفتار کنید کـه احساس شرمندگی نکند

خاطرجمعی از این که استاندارد های بالای مراقبتی و روش های بالینی صحیح همواره به وسیله خود شـما و دیگران رعایت میگردد

نشان دادن درایت و بلوغ عاطفی در برخورد با بیماران

7-مهارت کار گروهی

یکی از الزامات کلیدی برای هر دکتر حرفه ای، توانایی همکاری و کار بـه اسم جزئی از یک تیم گسترده تر اسـت.

ممکن اسـت لازم باشد در شرایط حاد از این مهارتتان بهره ببرید، مثلاً در تیم جراحی.

یا حتی ممکن اسـت در سیستم درمانی وسیع تری لازم گردد از متخصصان دیگری مثل روان پزشکان یا انکولوژیست ها یاری بگیرید یا بـه ان ها یاری کنید.

در هر صورت، توانایی تعامل و ایجاد روابط با همسالان و همکاران، نه تنها برای مراقبت از بیمار، بلکه برای خاطرجمعی از داشتن یک محیط کاری هماهنگ روز بـه روز بااهمیت تر می گردد.

این که هیچ دکتری نمیتواند بدون پرستاران خوب بـه نتیجه برسد کاملا درست اسـت، بنابر این همواره باید خودتان را عضوی از یک تیم بدانید و با همه تعامل کنید.

8-مهارت های رهبری

در بعضی موارد لازم اسـت بـه تماس بیماران پاسخ بدهید.

ممکن اسـت فرد در شرایط اورژانسی و حاد باشد و یا مورد پیچیده ای باشد کـه در حال اجرا اسـت و احتیاج بـه یاری شـما دارد.

در هر صورت، مردم بـه دنبال هدایت و پاسخ شـما هستند، پس سعی کنید درست و با حوصله هدایت شان کنید.

احتمالا در دوران حرفه ایتان، مسئول آموزش و هدایت پزشکان و دانشجویان دکتری هم خواهید بود، بنابر این مهارت های رهبری باید در شـما تا حد زیادی تقویت گردد.

این فقط بـه معنای انتقال دانش بـه فکر های تاثیر پذیر نیست، بلکه یعنی وقتی هم کـه اوضاع خوب پیش نمی رود بـه اسم الگو دیگران را رهبری کنید.

9- تاب آوری

مسلما تاب آوری یا انعطاف پذیری نه تنها یک مهارت بلکه یک صفت اسـت، اما هنوز هم می توانید خودتان را آموزش بدهید تا قوی تر باشید.

شـما بـه این مهارت احتیاج خواهید داشت، زیرا دکتر شدن بـه این معنی اسـت کـه خودتان را در دسترس چیز هایی قرار دهید کـه بـه طور غیر قابل انکاری بر دنیا بینی شـما و حساسیت هایتان تأثیر می گذارد.

از همان ابتدای کارتان، چیز هایی را مشاهده خواهید کرد کـه ناراحتتان می نمایند و شـما را تغییر خواهند داد.

در حالی که حمایت مورد احتیاج برای هضم و مقابله با این مسائل را دریافت خواهید کرد، اما بازهم این واقعیت را نمیگردد انکار کرد کـه عده ای از مردم در چنین شرایطی بهتر از دیگران واکنش نشان می دهند.

زود ناراحت یا آشفته شدن الزاماً ویژگی بدی نیست.

بـه هرحال این خصلت نشان می دهد کـه شـما انسان دل نازک و دلسوزی هستید، اما باید مدیریتش را هم بیاموزید و مطمئن شوید کـه هیچ وقت بر عملکرد حرفه ای و تصمیم گیری و توانایی درمانی شـما تأثیر نمی گذارد.

10-ظرفیت یادگیری

بدن انسان بسیار پیچیده اسـت تا جایی کـه تقریباً غیرممکن اسـت کـه یک نفر همه چیز را در خصوص آن ها بداند.

با این حال، پزشکان باید ان را کامل و دقیق بشناسند. البته، احتیاجی نیست کـه دائره المعارف باشید.

شـما همواره می توانید با متخصصان مشورت نموده و از دائره المعارف های دکتری یاری بگیرید.

اما در کل دوران آموزش دکتری ودر واقع، بقیه دوران حرفه ایتان، شـما باید حجم وسیعی از اطلاعات تخصصی را در مغزتان ثبت کنید.

اگر ظرفیت یادگیری بالایی نداشته باشید نمیتوانید اطلاعاتتان را بـه روز کنید و از دانش روز عقب میمانید.

هیچ وقت یادگیری تمام نمیگردد و همواره انگار در کلاس درس هستید.

کشفیات و فناوری های دکتری بـه سرعت پیشرفت مینمایند، بنابر این حتی بـه اسم یک متخصص خبره باید بـه روز باشید و از آخرین پیشرفت ها و فرایند های درمانی آگاه شوید.

منبع: تالاب

bestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا

malayro.ir: مالزی: سفر به کشور زیبای مالزی و دیدار از شهرهای توسعه یافته کوالالامپور، پنانگ و لنکاوی

asiaro.ir: آسیا رو: سفر به آسیا، جنوب شرقی آسیا، آسای مرکزی و خاورمیانه

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
انتشار: 25 دی 1400 بروزرسانی: 25 دی 1400 گردآورنده: blogpo.ir شناسه مطلب: 55549

به "مهارت لازم برای پزشک شدن که در کتاب های درسی نیست" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مهارت لازم برای پزشک شدن که در کتاب های درسی نیست"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید